Eidesvik - muligheter etter gjennomført refinansiering

kvirrevi
EIOF
01.04.2018 kl 14:19
1252


Eidesvik har etter refinansieringen 62,15 mill. aksjer. Med en børskurs på 5,7 kr gir det en børsverdi på 354 mill. kr.

Denne børsverdien skal sammenlignes med at EIOF etter refinansieringen vil ha en bokført egenkapital på 1702 mill. kr. (1542 mill. i bokført egenkap. Etter 4Q 2017 + 160 mill. nok i ny egenkapital fra emisjonen).

Dette gir en rabatt på bokført egenkapital på 79 prosent. Aksjekursen må altså stige med vanvittige 381 prosent før EIOF prises lik egenkapitalen.
Så må en spørre seg om dette er riktig størrelse på rabatten fordi selskapet innebærer svært stor risiko.

For et offshorerederi som EIOF er det ulike typer risiko som kan føre selskapet i finansielle problemer.
a. Store tap kan føre til at egenkapitalen går tapt.
i) Dette kan skyldes store tap på driften pga. lave inntekter, noe som igjen skyldes lav kontraktsdekning og et stort antall båter i opplag
ii) Det kan også skyldes store verditap på skipene og dermed ekstraordinære avskrivinger.

Til punkt i) er EIOF ikke i en slik situasjon i dag, og EIOF har heller ikke vært i en slik situasjon gjennom krisen. Som nevnt i tidligere innlegg har EIOF per i dag kun 1 båt innen de to segmentene subsea og PSV i opplag, og en rekke nye kontrakter har blitt annonsert av selskapet de siste månedene, flere av lang varighet.

Til forskjell fra flere av konkurrentene går EIOF også i utgangspunktet og før de bedrede markedsforholdene med forholdsvis små underskudd, ref. 4Q resultatet og tidligere kvartalsresultater, når det korrigeres for ekstraordinære avskrivinger og netto agio.

EIOF opplever også økt aktivitet innen seismikk, et forretningsområde som trolig vil oppleve ytterligere bedring nå som oljeprisen er stabilt høyere.

EIOF har i tillegg en betydelig egenkapital på 1702 MNOK å tære på dersom markedene igjen skulle forverre seg, og selskapet har en høy kontraktsdekning med en rekke langsiktige kontrakter. Egenkapialandelen er som jeg tidligere har beskrevet på 38 prosent etter refinansieringen, langt høyere enn for eksempel egenkapitalandelen til Havila og Solstad, som begge har en alarmerende lav egenkapitalandel.

Til punkt ii) er det å bemerke at EIOF allerede har gjort betydelige av- og nedskrivinger på skipene, som utgjør hoveddelen av eiendelene. Totalt sett har EIOF de siste årene gjort avskrivinger på 1131,4 MNOK og i tillegg har selskapet gjort ytterligere avskrivinger (såkalte nedskrivinger) på 1053,8 MNOK de siste 4 årene. Totalt sett har selskapet derfor skrevet ned verdien av skipene med 2185,2 mill. kroner de siste 4 årene. Til tross for dette har EIOF likevel en egenkapital på 1702 mill. kroner per dags dato.

Dersom markedet skulle forverre seg ytterligere (dette er det få som tror på i dagens situasjon, utviklingen går den andre veien) sitter EIOF med skip som har blitt kraftig skrevet ned i verdi og selskapet har videre en betydelig egenkapital å tære på.

Risikoen for at EIOF skal havne i finansielle problemer som følge av at ytterligere nedskrivinger må vurderes som lav av tre grunner
a) Skipene til EIOF har blitt kraftig skrevet ned,
b) EIOF har en betydelig egenkapital å tære på,
c) Markedet for EIOFs skip er forventet å bli bedre, ikke verre

Det kan således ikke være slik at den store rabatten mellom EIOFs børsverdi og selskapets verdier kan rettferdiggjøres ut ifra høy risiko for fremtidige problemer knyttet til lav kontraktsdekning/lave inntekter og fare for kraftige nedskrivinger av EIOF sine skip.
kvirrevi
04.04.2018 kl 13:19
1110

Eidesvik faller litt, men er langtifra blant de verste blant oljeselskapene.

Fint å se at omsetningen i EIOF nå etter refinansieringen ikke er så verst, nær 100 000 aksjer omsatt så langt i dag. Lav likviditet har vært en akilleshel med selskapet, tror dette blir redusert i tiden fremover. Tror ikke EIOF blir mindre likvid enn en rekke andre selskaper på OSE.
Kaksi
05.04.2018 kl 13:01
1027

Bra at omsetningen har tatt seg opp i aksjen, kan bli en av vinnerne i oppgangen som begynner å synliggjøre seg.
Redigert 05.04.2018 kl 15:42 Du må logge inn for å svare
Kaksi
05.04.2018 kl 15:47
985

Forlengelse av kontrakt mef Statoil for Viking Avant ut 2018, med årlig opsjon for forlengelse deretter.
Kaksi
13.04.2018 kl 10:31
845

Finn utvikling, stiger litt hver dag
kvirrevi
14.04.2018 kl 16:51
773

Jeg fortsetter fra første innlegg om finansiell risiko i EIOF

Overordnet er det viktig å peke på at den finansielle risikoen som en følge av den nylig gjennomførte refinansieringen har blitt vesentlig redusert i EIOF. Noen nøkkeltall knyttet til dette.

Egenkapitalen styrkes med ca. 160 mill. NOK gjennom egenkapitalutvidelsen. Økningen vil være fra 1542 MNOK til 1702 MNOK.

Egenkapitalandelen øker fra 35,9 prosent (1542MNOK:4297,5 MNOK) til 38,6 prosent (1702 MNOK:4457,5MNOK). Eidesvik hadde allerede før refinansieringen en sterk egenkapitalandel, men denne har blitt styrket ytterligere gjennom refinansieringen.

En finansiell risiko er at et selskap ikke vil være i stand til å betale renter og avdrag på gjelden. Refinansieringen i EIOF førte til at låneforfallene ble endret som følger:
2018: Før 305 MNOK. Etter refinans : 84 MNOK. Endring før/etter: 221 MNOK
2019: Før 309 MNOK. Etter refinans : 85 MNOK. Endring før/etter: 224 MNOK
2020: Før 640 MNOK. Etter refinans : 85 MNOK. Endring før/etter: 565 MNOK.
2021: Før 1172 MNOK. Etter refinans : 197 MNOK. Endring før/etter: 975 MNOK.
Hoveddelen av forfallene forfaller etter refinansieringen i 2022 med 1571 MNOK.

I realiteten medførte refinansieringen med andre ord at hovedforfallet ble skjøvet ett år fremover fra 2021 til 2022. Mye mer sentralt er det imidlertid at forfallene for de tre årene 2018 til 2020, år der det kan være fare for fortsatt svake markeder, har blitt redusert med totalt 1010 MNOK, og at selskapet skal betale svært begrensede avdrag disse årene.

Det jeg vil frem til er at refinansieringen har gitt betydelig grad av finansiell risiko i EIOF, og at endringene i obligatoriske låneforfall er svært betydelige. EIOF har nå bare små låneforfall de tre/fire neste årene, og ville selv med dagens kontantbeholdning vært i stand til å betale låneforfallene frem tom. 2020.

Et selskap kan videre få finansielle problemer av likviditetsmessige årsaker. Dette kan skyldes at selskapet over lengre tid har negativ cashflow fra driften, store låneforfall (behandlet over), eller store investeringer.

For å ta den siste først har EIOF ingen nye båter som skal finansieres og bare små investeringer er planlagt de neste årene.

Videre har EIOF selv med de lave inntektene som var i 4Q 2017 en betydelig positiv cashflow fra drift på 76,1 MNOK. Over et år tilsvarer dette en positiv cashflow på over 300 MNOK. Samtidig har EIOF forholdsvis lite lån og betaler derfor forholdsvis lite i renter. I 4Q 2017 var rentekostnaden på 20,3 MNOK. Positiv cashflow etter betalte renter var således ca 56 MNOK i 4Q 2017.

I kvartalene fremover er det både som følge av flere båter i arbeid, høyere rater og bedre markeder både innen seismikk og supply/subsea sannsynlig at inntektene vil øke betydelig. Dette vil medføre at netto cashflow hvert kvartal vil øke kraftig. En årlig netto cashflow basert på 4Q 2017 utgjør 224 MNOK.
Selskapet vil høyst sannsynlig gå med betydelige overskudd i kvartalene fremover (1Q blir kanskje et unntak ettersom markedene da fremdeles var forholdsvis svake), noe som vil føre til stor positiv cashflow og en kraftig reduksjon i netto rentebærende gjeld.

Jeg tror det i alle fall er sannsynlig at EIOF i kvartalene fremover (fom. 2Q 2018) vil gå med 80 MNOK i positiv cashflow etter rentebetalinger og investeringer. Dette tilsvarer 320 MNOK hvert år. For årene 2018-2020 utgjør dette 960 MNOK, og jeg tror selskapet vil klare bedre enn dette. Selskapet går dermed inn i en periode med kraftig reduksjon i netto rentebærende gjeld og ytterligere styrking av en solid balanse.

Total gjeld vil også falle kraftig ettersom selskapet som en del av refinansieringen har forpliktet seg til å betale ned overskytende kontantbeholdning på henholdsvis 490 MNOK, 350 MNOK og 245 MNOK for hhv. årene 2018, 2019 og 30.6. 2021 og 30.6.2022. Det vil med dagens sannsynlige scenario bli betydelige ekstraordinære nedbetalinger som følge av disse covenants, men så skal det sies at EIOF raskt vil fremstå som så solide at långiverne trolig ikke vil ha noe imot at disse convenants blir fjernet eller endret.

EIOF fremstår etter dette som et selskap med kraftig eksponering mot de bedre markedsforholdene innen både seismikk, subsea og supply samtidig som selskapet allerede i dag tilbyr investorene høy grad av sikkerhet hva angår finansiell risiko.

Dette er nøyaktig slike selskaper investorer leter etter å investere i, selskaper med betydelig oppside, samtidig som nedsiden i form av finansiell risiko er liten eller svært liten. EIOF utgjør med andre ord en svært god investeringsmulighet for investorer som ikke ønsker altfor høy risiko, men samtidig er interessert med en viss eller betydelig eksponering mot markeder i kraftig bedring, seismikk, subsea og supply. EIOF er kanskje en litt uoppdaget perle, som mange investorer er ufortjent skeptiske til.
Redigert 14.04.2018 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
desirata
15.04.2018 kl 02:44
675

Kvirrevi har mye gode anyser, men jer er uenig i følgende:

Siste emisjon var unødvendig, den ble kun gjort fordi til fordel for familien og den gjorde aksjen fra meget interesant til ikke interesann for mindre aksjonærer. Jeg vil forklare hvorfor.

Før var det kun 30m aksjer og en hadde derfor en god upside hvis/når markedet bedres. En kunne forsvart en kurs på 25-30kr. Nå derimot med 62m aksjer ute, så vil en topp være rundt 15kr. Da snakker jeg om endel år framover og markedet må være friskmeldt, samme med skipsverdiene.
Med kun en dobling som topcase, samt stor risiko underveis, er det mange bedre alternative på Oslo børs. Da får en gjerne utbytte underveis også og med mindre risiko. Utbytte kan en bare glemme i EIOF.
Når det er sagt, så vil ikke aksjen styrke seg før at enten seismikk får mere jobber, eller at Viking Neptun som tilsvarer 30% av Eidesvik får en god betalt lengre chart. Den går idag på tapsrater til 300k når den er i jobb.
kvirrevi
16.04.2018 kl 13:20
544

Eidesvik og andre supplyselskaper opplever nå bedre rater for PSV.

Siste synlige slutning for PSV på westshore ligger på 12000 GBP, eller ca. 130 000 kroner.
Dette er klart høyere enn i ukene tidligere.
marco83
16.04.2018 kl 19:31
485

Ble samme dag og sluttet PSV på £8k. Vil alltids være korte peakvinduer, selv i et meget svakt marked. Ikke det at £12k er det altså.
marco83
16.04.2018 kl 20:53
450

Ligger forøvrig 13 prompte PSV'er i Aberdeen nå, eller nærmere 40% av den totale spot flåten. Ingen fare for at det blir sluttninger over break Even de neste par dagene for å si det sånn
marco83
17.04.2018 kl 09:45
358

Første sluttningen etter £12 sluttningen i går ble ned neste 20% som forventet. £10.250,-
kvirrevi
17.04.2018 kl 17:48
296

Pen utvikling i EIOF de seneste dagene, i likhet med mange andre oljeserviceselskaper som PGS, TGS, PLCS og DOF.

Helt sentralt for EIOF er at selskapet har en betydelig virksomhet innen seismikk.
Artikkelen i Finansavisen viser at Tveitereid, som har truffet veldig godt med TGS i det siste, har sterk tro på seismikksektoren fremover.
Fint å tenke på at hele EIOF selskapet med sin virksomhet og eksponering innen seismikk, subsea og supply er priset til skarve 400 mill. kroner.
kvirrevi
18.04.2018 kl 22:34
192

Veldig informativ artikkel om supplymarkedet fra hegnar.no, mest om selskapet standard drilling, men likevel masse nyttig info. om rateutvikling og fremtidsutsikter slik meglerselskapet Clarkson Platou ser det. Ratene for charterkontrakter for supplybåter er høyaktuelle for EIOF.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/04/Standard-Drilling-lanseres-som-opplagt-oppkjoepskandidat

kvirrevi
19.04.2018 kl 10:11
115

Fortsatt fremgang i ratene for supplyskip. Siste slutning i Nordsjøen for PSV var på 16500 GBP eller ca. 180 000 kroner dagen. Som Platou skrev om i går er det også klart høyere time charter rater.

På høy tid at EIOFF tar Viking Athene ut av opplag. Bør sette den inn i spotmarkedet allerede denne uken.
marco83
19.04.2018 kl 13:32
84

Siste sluttning er mer enn 50% under den sluttningen du refererer til faktisk. Bare til info. Går som sagt ikke ann å se på individuelle sluttninger på dagsbasis. Kan være en sluttning kl 0900 på 250.000 og en på 50.000 8t senere
marco83
19.04.2018 kl 13:32
84

Siste sluttning er mer enn 50% under den sluttningen du refererer til faktisk. Bare til info. Går som sagt ikke ann å se på individuelle sluttninger på dagsbasis. Kan være en sluttning kl 0900 på 250.000 og en på 50.000 8t senere